<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  Tạo ra một doanh nghiệp tồn tại bền lâu, đồng thời xây dựng giá trị lâu dài chắc chắn là mong muốn của mọi nhà kinh doanh. 

  Kế hoạch kế thừa doanh nghiệp cho thế hệ sau có thể là bước tiếp theo cần thực hiện. Tuy nhiên, việc thiếu kế hoạch thừa kế phù hợp có thể dẫn đến gánh nặng thuế làm giảm đáng kể tài sản của thế hệ tiếp theo. Phải đảm bảo phương pháp hiệu quả và thuế suất hiệu quả liên quan đến việc kế thừa doanh nghiệp trong tương lai, đồng thời duy trì các mục tiêu kinh doanh và hoạt động.

  Các doanh nghiệp thường không đánh giá được mức thuế tiềm ẩn sau khi chuyển giao doanh nghiệp khi một cá nhân qua đời. Các doanh nghiệp như vậy cần được định giá một cách chuyên nghiệp để đánh giá nghĩa vụ thuế trong trường hợp thuế thặng dư tăng vốn sẽ cần được tách ra, cũng như thuế suất mà những người thừa kế có thể phải trả.

  Đội ngũ tư vấn thuế gồm các luật sư và kế toán của chúng tôi có thể giúp khách hàng thực hiện ngay lập tức. Chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp lập kế hoạch thừa kế cá nhân dài hạn để trong trường hợp qua đời, những người thân yêu sẽ không phải đối mặt với những hóa đơn thuế kếch xù mà không có khả năng chi trả được. 

  Bao gồm các dịch vụ:

  Xem xét cấu trúc hiện tại của quyền sở hữu

  Lập kế hoạch sắp xếp, chuyển nhượng và tái cấu trúc

  Đề xuất cơ cấu kế thừa hiệu quả về thuế 

  Thuế trước bạ và cân nhắc thuế

  Sử dụng hiệu quả quỹ tín thác, tổ chức và các phương tiện khác

  Xem xét quyền hoa lợi

  Đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ

  Xem xét quyên góp và thừa kế

  Quy hoạch bất động sản

  Cấu trúc hội đồng quản trị

  Tư vấn phân chia quyền biểu quyết và cổ tức

  Soạn thảo các thỏa thuận phù hợp với cổ đông