<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  Luật chính của Malta để điều chỉnh các doanh nghiệp và hợp tác thương mại  là đạo luật công ty năm 1995, phần lớn lấy cơ sở từ luật UK.  Đạo luật công ty Malta xác định các loại tổ chức công ty hoặc quan hệ hợp tác thương mại có thẻ được thành lập và quy định các cách thức tiến hành công việc. 

  Cơ quan đăng ký kinh doanh Malta có tất cả các công ty hợp danh thương mại bao gồm các công ty đã được đăng ký bất kể các loại hình kinh doanh nào.

  Tìm hiểu thêm:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn là hình thức kinh doanh phổ biến nhất tại Malta. Công ty có thẻ ở dưới dạng công ty đại chúng hoặc công ty tư nhân

  Công ty tư nhân hoặc công ty đại chúng

  Theo các điều khoản và điều lệ, một công ty tư nhân phải:

  1. Hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần;

  2. Giới hạn số lượng thành viên là 50; 

  3. Cấm bán bất kỳ các loại cổ phiếu và giấy ghi nợ nào ngoài cộng đồng. 

  Đặc tính của một công ty đại chúng không giống như công ty tư nhân. Công ty đại chúng có thể chào bán cổ phiếu hoặc giấy ghi nợ ra công chúng nhưng không được phát hành bất kỳ hình thức đăng ký cổ phiếu hoặc giấy ghi nợ nào trừ khi công ty đã có đăng ký và việc phát hành có kèm theo bản cáo bạch. 

  Điều lệ và các điều khoản của hiệp hội

  Điều lệ thành lập của mọi công ty phải có các thông tin sau: 

  (a) Công ty thuộc công ty đại chúng hay công ty tư nhân;

  (b) Tên và nơi cư trú của từng người đăng ký;

  (c) Tên công ty;

  (d) Văn phòng đăng ký của công ty tại Malta;

  (e) Mục tiêu của công ty;

  (f) Số vốn cổ phần mà công ty đề nghị đăng ký hay còn gọi là vốn điều lệ), việc phân chia thành các cổ phần với số lượng cố định, số lượng cổ phần của từng người đăng ký và số lượng được thanh toán đối với từng cổ phần và trong trường hợp vốn cổ phần được chia thành các loại cổ phần khác nhau, các quyền gắn liền với cổ phần của từng loại;

  (g) Số lượng giám đốc, tên và nơi cư trú của các lãnh đạo ban đầu, tên các văn phòng có đăng ký hoặc văn phòng chính của công ty; cách thức thực hiện quyền đại diện

  (h) Tên và nơi cư trú của thư ký công ty ban đầu và các thư ký khác;

  (i) Giai đoạn cố định trong suốt thời gian hoạt động của công ty (nếu có);

  (j) Từng cổ đông, giám đốc và thư ký công ty đều phải cung cấp số chưng minh nhân dân

  Điều lệ công ty có thể kềm theo các điêu khoản là văn bản quy định các quy chế nội bộ của công ty. Các điêu khoản và điều lệ phải được gửi đên Cơ quan đăng ký kinh doanh Malta để chứng minh người đăng ký đã đáp ứng các yêu cầu về pháp luật. Công ty được xác minh tồn tại kể từ ngày đăng ký được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký. 

  Thời gian để thành lập một công ty phụ thuộc vào loại hình của công ty và tất cả các tư liệu và chứng từ có sẵn và hợp lệ hay không. 

  Tuy nhiên, nhìn chung quá trình mất ít nhất từ hai đến ba ngày kể từ khi tất cẩ các tư liệu và chứng từ được yêu cầu có sẵn và hợp lệ.

  Thành lập công ty sẽ bao gồm các khoảng phí chuyên môn và bổ sung cùng với việc thanh toán lệ phí trước bạ một lần cho Cơ quan đăng ký kinh doanh Malta. Lệ phí trước bạ phải nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh Malta được tính trên cơ sở vốn cổ phiếu điều lệ của công ty như sau:

  Vốn điều lệ   Lệ phí trước bạ
  Trên €1,500 €245
  Trên €1,500 đến €5,000 €245 + €15 cho mỗi €500 hoặc một phần 
  Trên €5,000 đến €10,000 €350 + €20cho mỗi €1,000 hoặc một phần 
  Trên €10,000 đến €50,000 €450 + €20 cho mỗi €2,500 hoặc một phần 
  Trên €50,000 đến €100,000 €770 + €20 cho mỗi €10,000 hoặc một phần 
  Trên €100,000 đến €250,000 €870 + €10 cho mỗi €15,000 hoặc một phần 
  Trên €250,000 đến €500,000 €970 + €10 cho mỗi €10,000 hoặc một phần 
  Trên €500,000 đến €1,000,000 €1,220 + €20 cho mỗi €20,000 hoặc một phần 
  Trên €1,000,000 đến €2,500,000 €1,720 + €10 cho mỗi €50,000 hoặc một phần 
  Trên €2,500,000 €2,250

  Tên

  Tên của công ty tư nhân phải kết thúc bằng các từ 'Ltd' trong khi công ty đại chúng phải có 'p.l.c' ở cuối. Đương nhiên, tên công ty không được trùng, hay giống với tên của bất kỳ công ty nào khác đã đăng ký. 

  Tên công ty có thể được bảo lưu với Cơ quan đăng ký kinh doanh Malta trong thời gian 3 tháng. 

  Mục tiêu

  Điều lệ doanh nghiệp phải nêu rõ các mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra. 

  Các mục tiêu có thể không được tuyên bố đơn giản là bất kỳ mục đích hợp pháp hoặc thương mại nói chung

  Cổ đông

  Mỗi công ty tư nhân phải có một cổ đông, có thể là cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp

  Mặt khác, một công ty riêng được miễn báo cáo tài chính có thể chọn có một cổ đông duy nhất, miễn không phải là một tổ chức công ty. 

  Không có yêu cầu về quốc tịch đối với cả cổ đông và ban giám đốc. Tuy nhiên, nếu các cổ đông không phải là cư dân EU, thì Cơ quan đăng ký kinh doanh Malta yêu cầu mỗi cổ đông phải có giấy chứng nhận của ngân hàng để xác định năng lực và tài chính ổn định hay không. 

  Vốn cổ phiếu điều lệ của một công ty đại chúng tối thiểu là € 46,588. Trong trường hợp là công ty tư nhân, vốn cổ phần tối thiểu là € 1,165. Vốn cổ phiếu điều lệ được phải được đăng ký bởi ít nhất hai người.

  Trường hợp vốn cổ phiếu điều lệ  bằng mức tối thiểu theo quy định của pháp luật, như đã đề cập ở trên thì phải ghi đầy đủ vào điều lệ công ty. Khi vượt quá mức tối thiểu như vậy, ít nhất mức tối thiểu đó sẽ được ghi vào điều lệ công ty. 

  Đối với trường hợp công ty đại chúng, giá trị danh nghĩa của mỗi cổ phần nắm giữ sẽ được thanh toán khi ký điều lệ là ít nhất 25% và ít nhất 20% đối với công ty tư nhân. 

  Mọi công ty đại chúng đều phải có ít nhất hai giám đốc và công ty tư nhân phải có ít nhât smootj giám đốc. 

  Mội công ty đều phải có một giám đốc công ty. Ngoài ra, thư ký công ty phải giữ sổ đăng ký cổ đông hợp lệ; gỡ biên bản họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo rằng Cơ quan đăng ký kinh doanh Malta được thông báo với các chứng từ theo Luật, bao gồm cả Lợi nhuận hàng năm; thông báo cho các cổ đông và giám đốc về ngày, địa điểm và thời gian của các cuộc họp, v.v.

  Tất cả các công ty phải chỉ định một thư ký công ty. Chỉ công ty tư nhân có thể được miễn, giám đốc duy nhất cũng có thể làm thư ký công ty. Thư ký công ty phải là thể nhân. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ thư ký công ty theo yêu cầu của khách hàng. 

  Sổ sách kế toán

  Luật doanh nghiệp yêu cầu mọi công ty phải lưu giữ  sổ sách kế toán thích hợp theo cùng một loại tiền tệ của vốn điều lệ. Các công ty phải nộp một bản sao của báo cáo kế toán năm, thường phải được đính kèm với bản sao báo cáo kiểm toán và báo cáo của giám đốc. Báo cáo kế toán năm phải được nộp trong vòng 10 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, với thời hạn 42 ngày.

  Hợp nhất

  Một công ty với nhiều công ty con phải nộp báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn công ty. Một số trường hợp miễn trừ nhất định là đối với các công ty cổ phần tài chính, các tập đoàn nhỏ và các công ty mẹ trung gian.

  Báo cáo kiểm toán

  Các công ty được yêu cầu bổ nhiệm kiểm toán độc lập giữ chức vụ từ mỗi cuộc họp đại hội đồng thường niên đến cuộc họp tiếp theo. Kiểm toán viên phải báo cáo cho các cổ đông về mọi bộ báo cáo tài chính được cung cấp tại cuộc họp đại hội đồng thường niên của công ty. Luật Doanh nghiệp cũng yêu cầu báo cáo của kiểm toán viên phải được lập theo các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế.

  Tờ khai hàng năm

  Công ty phải nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh Malta tờ khai hàng năm ít nhất một lần mỗi năm và cung cấp các thông tin sau:

  • Địa chỉ trụ sở đăng ký;

  • Bản tổng kết vốn điều lệ và giấy nợ;

  • Danh sách cổ đông

  • Bảng trích yếu của các giám đốc.

  Tờ khai hàng năm phải thể hiện vị trí như vào mỗi ngày kỷ niệm đăng ký công ty và phải được chuyển đến Cơ quan đăng ký trong vòng 42 ngày kể từ ngày đó.
   
  Các nhân viên của mọi công ty có trách nhiệm phải thấy rằng lợi nhuận hàng năm và các tài khoản hàng năm được nộp đúng hạn. Một khoản thanh toán từ € 100 đến  € 1.400 tùy thuộc vào số vốn được phép sẽ được nộp cùng với lợi nhuận. Phí có thể được giảm trong trường hợp tùy chọn định dạng điện tử được thông qua.
   

  Khai thuế

  Mọi công ty đều được yêu cầu phải khai thuê thu nhập hàng năm. Các công ty có năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 phải nộp hồ sơ khai thuế trước ngày 30 tháng 9. Các công ty khác phải khai thuế vào cuối tháng thứ chín sau thời điểm kết toán hoặc trước ngày 31 tháng 3  sau thời điểm kết toán, tùy ngày nào muộn hơn. Ngày đến hạn khai thuế cho các cá nhân và người nộp thuế khác là ngày 30 tháng 6.

  Các nghĩa vụ khác

  Giám đốc hoặc thư ký công ty cũng có nhiệm vụ thông báo cho Cơ quan đăng ký về những thay đổi và sự kiện xảy ra trong suốt thời gian hoạt động của công ty. Thông tin này thường được nộp trên các biểu mẫu quy định trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra thay đổi, vấn đề hoặc sự kiện. Các thông báo phổ biến nhất liên quan đến những điều sau:

  • Thay đổi giữa các giám đốc và thư ký công ty (bổ nhiệm mới, từ chức hoặc bãi nhiệm) và đại diện theo pháp luật của công ty;

  • Chuyển nhượng cổ phiếu;

  • Các sửa đổi đối về điều lệ hoặc các điều khoản công ty;

  • Thay đổi trụ sở đã đăng ký của công ty;

  • Phát hành và chuyển nhượng cổ phiếu

  • Giải thể công ty.

  Chúng tôi được phép cung cấp các dịch vụ tín thác.

  Văn phòng đăng ký

  Mọi công ty đăng ký tại Malta phải có văn phòng đăng ký tại Malta. Chúng tôi có thể cung cấp các cơ sở văn phòng đã đăng ký cho các công ty đã đăng ký tại Malta.

  Thư ký công ty

  Chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ như một thư ký công ty.

  Đội ngũ quản trị dịch vụ doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp các chức năng hỗ trợ doanh nghiệp để hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp của họ trong việc thành lập công ty và các yêu cầu về pháp lý. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ thành lập công ty ở Malta và quản lý công ty ở Malta hiệu quả và tiết kiệm chi phí, bao gồm:

  • Biên soạn điều lệ và điều khản doanh nghiệp;

  • Lập và nộp thuế VAT, tờ khai thuế và các biểu mẫu liên quan khác;

  • Dịch vụ Giám đốc và Thư ký Công ty;

  • Dịch vụ cung cấp văn phòng có đăng ký;

  • Bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào khác liên quan đến việc thành lập và duy trì công ty.

  Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ tư vấn pháp lý và thuế liên quan đến việc thành lập công ty ở Malta, đảm bảo rằng công ty Malta đã đăng ký tuân thủ tất cả các quy định về dịch vụ tài chính và luật công ty địa phương và phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng.