<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên website này nhằm mục địch cung cấp các hướng dẫn chung về những vấn đề liên quan đến việc sử dụng cá nhân của người đọc và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng. Thông tin được cung cấp bởi các tác giả và nhà xuất bản không tham gia vào việc đưa ra các tư vấn hoặc dịch vụ pháp lý, kế toán, thuế hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác. Vì vậy, các thông tin này không nên được sử dụng như một thay thế cho lời khuyên.

Mặc dù chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo các thông tin trong website này đã được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót hay kết quả của việc sử dụng các thông tin này. Tất cả thông tin trên website này đều được cung cấp "nguyên trạng", không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn bảo đảm về hiệu suất, khả năng thương mại và phù hợp cho một mục đích cụ thể. Không có gì trong tài liệu này thay thế cho các cuộc điều tra độc lập, đánh gia kinh doanh và kỹ thuật của người đọc. Luật pháp và các quy định luôn liên tục thay đổi, và chỉ có thể được giải thích theo các tình huống thực tế cụ thể.

Agenzija Endevio Ltd được ủy quyền hoạt động với tư cách là Đại diện được Công nhận bởi Agenzija Komunita Malta thông qua số giấy phép AKM-AGEN-21.