<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=710153963198035&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/71854603" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="">

  Giới thiệu

  Sự hưng thịnh của một doanh nghiệp gia đình thế hệ đầu tiên thường là nhờ vào tầm nhìn, sự bền bỉ, năng lượng và kinh nghiệm tích lũy, hay nói cách khác là khả năng thích ứng với cấu trúc quản trị không quá phức tạp. Tuy nhiên, đối với việc phát triển của doanh nghiệp gia đình, điểm mạnh cũng có thể trở thành điểm yếu nếu không doanh nghiệp không thể phát triển hơn so với người sáng lập ban đầu.

  Mục tiêu

  Mục tiêu của các dịch vụ duy trì doanh nghiệp gia đình cả chúng tôi là tăng cường hơn nữa sự hiệp lực giữa vốn và quản lý, điều vốn có của các doanh nghiệp gia đình. Mục đích cuối cùng là xây dựng hệ thống và cấu trúc ổn định, đảm bảo quá trình chuyển đổi cho cho các thế hệ tiếp theo diễn ra suôn sẻ và đảm bảo sự bền vững trong tương lai. 

  Có nhiều lý do nên sử dụng dịch vụ duy trì doanh nghiệp gia đình của chúng tôi.  Tuy nhiên, các yếu tố chính thường thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm dịch vụ của chúng tôi bao gồm:  

  • Điều chỉnh lãi suất.

  • Bảo mật và riêng tư.
  • Hệ thống quản trị và các chiến lược được cải tiến.
  • Thực hiện các chiến lược tăng trưởng táo bạo trong các thị trường mà doanh nghiệp gia đình hoạt động.
  • Tiềm năng cho lợi nhuận cao hơn.
  • Phát triển và trao quyền cho các ài năng qua đào tạo.
  • Bền vững
  • Bảo vệ lợi ích của thế hệ tiếp theo.
  • Tách biệt, hoặc ít nhất là sự khác biệt, giữa công việc kinh doanh của gia đình và tài sản của gia đình.

  Dịch vụ của chúng tôi

  Chúng tôi nhận thấy mọi doanh nghiệp gia đình đều có lịch sử, văn hóa và bối cảnh riêng. Với kinh nghiệm và năng lực có liên quan trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện được thiết kế riêng theo nhu cầu của khách hàng bằng cách áp dụng cách tiếp cận độc lập đối với sự khác biệt về tính cách giữa các thế hệ và định hướng chiến lược do các bên liên quan đặt ra. 

  Chúng tôi giúp khách hàng thực hiện thừa kế doanh nghiệp cho thế hệ sau dễ dàng hơn; đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt; và hỗ trợ trong các cuộc bổ nhiệm lãnh đạo. Ngoài việc đóng vai trò là hội đồng cố vấn bên ngoài hoặc một phần của hội đồng, chúng tôi hỗ trợ:

  Bao gồm các dịch vụ:

  • Tạo sự bền vững đối với Ban quản trị;

  • Sự bền vững trong các kế hoạch chiến lược;

  • Tập trung vào việc tạo ra giá trị tài chính dài hạn;

  • Thiết lập, phát triển cơ cấu tài chính và báo cáo; 

  • Tư vấn về quỹ tín thác. nền tảng và hiến pháp gia đình. 

  • Thiết lập các mục tiêu chiến lược;

  • Xác định các chiến lược tăng trưởng:

   • Cải thiện các dịch vụ hiện tại;

   • Đánh giá kinh doanh và thị trường; 

   • Khai thác các thị trường mới nổi

  • Xây dựng khung quản trị:

   • Cấu thành HĐQT;

   • Cơ cấu tổ chức và báo cáo;

   • Hệ thống kiểm soát nội bộ; and

   • Các chính sách, quy trình, thủ tục và quy tắc ứng xử.

  • Phát triển năng lực chuyên môn và kỹ thuật:

   • Phân tích nhu cầu đào tạo;

   • Phát triển kỹ năng lãnh đạo

   • Quản lý tài năng.

  • Nâng cao hiệu suất hoạt động:

   • Đồng chỉnh kế hoạch hoạt động với chiến lược; 

   • Tư vấn về chuyển đổi hoạt động và cải tiến quy trình.

  • Đảm bảo lập kế hoạch thừa kế:

   • Phân bổ quyền biểu quyết và cổ tức; 

    • Soạn thảo các thỏa thuận của cổ đông.

  • Hỗ trợ lập kế hoạch bất động sản;

  • Phát triển nguồn tài chính mạnh mẽ:

   • Quản lý vốn và lập kế hoạch đầu tư.

  • Hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý thuế:

   • Giảm gánh nặng thuế;

   • Tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo thuế;

   • TMua lại, tái cơ cấu và chuyển nhượng hiệu quả thuế; and

   • Cơ hội thuế xuyên biên giới.

  • Hỗ trợ thành lập quỹ từ thiện;

  • Hỗ trợ xây dựng cam kết của các doanh nghiệp gia đình về quản lý năng lượng và tài nguyên thiên nhiên

  • Hỗ trợ đầu tư tác động xã hội.

  Eligibility & Fees